Disclaimer

Disclaimer website

Het gebruik en kennisnemen van deze website impliceert het akkoord gaan met de inhoud van deze disclaimer.
Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen met de versie in de Nederlandse taal of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van Basic Travel
Op alle via deze website door Basic Travel aangeboden accommodaties zijn de algemene voorwaarden en de aanvullende reisinformatie en -voorwaarden van Basic Travel van toepassing. U kunt de geldende voorwaarden hier downloaden: algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden. Om deze bestanden te kunnen lezen moet u Acrobat Reader geïnstalleerd hebben. U kunt dit downloaden op: Adobe.nl. Naast de algemene voorwaarden en de aanvullende reisinformatie en -voorwaarden is op het volledige aanbod van Basic Travel tevens het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechterlijke instantie is de rechtbank te Groningen.

Inhoud van de website van Basic Travel
Het aanbod op deze website is vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Basic Travel besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie en gegevens op deze website. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er helaas onjuistheden en onvolledigheden op deze website voorkomen. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. Basic Travel aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade of problemen ontstaan door of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de op de website verstrekte informatie en gegevens.
Bovenstaande houdt tevens in dat Basic Travel niet kan worden gebonden aan en niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade of problemen ontstaan door of in enig opzicht verband houdend met eventuele onjuistheden in de getoonde beschikbaarheid van de accommodaties op haar website.
Zodra een onjuistheid of onvolledigheid bij Basic Travel bekend is, zal deze onverwijld verbeterd worden. Bovendien zal Basic Travel zodra een onjuistheid of onvolledigheid bij Basic Travel bekend is en indien deze voor uw boeking van belang is, u onverwijld van de onjuistheid of onvolledigheid op de hoogte stellen.

Beperkte garantie faciliteiten en diensten
Basic Travel kan geen garanties geven met betrekking tot de prijzen, openingstijden en beschikbaarheid van eventueel vermelde faciliteiten of diensten zoals bijvoorbeeld discotheek, wasserette, animatie of tennisbaan. Waar op de website geen kosten zijn vermeld voor het gebruik van faciliteiten of diensten, kunnen ter plaatse toch kosten worden berekend. Ook kunnen zich prijswijzigingen hebben voorgedaan van wel vermelde kosten. Tevens betekent de vermelding van faciliteiten niet dat deze altijd geopend of beschikbaar zijn. Ook kunnen zich wijzigingen hebben voorgedaan met betrekking tot wel vermelde openingstijden en beschikbaarheid.

Functioneren van de website van Basic Travel
Basic Travel besteedt de uiterste zorg aan het functioneren van deze website en de communicatie tussen Basic Travel en gebruikers. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het functioneren van de website niet optimaal zijn. Basic Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade of problemen ontstaan door of in enig opzicht verband houdend met (i) het gebrekkig of niet functioneren van deze website, (ii) het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of daarop getoonde informatie en gegevens door bijvoorbeeld een technische storing, (iii) storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten of (iv) storingen, onderbrekingen, vertragingen, virussen, misverstaan of fouten in de (elektronische) communicatie tussen Basic Travel en gebruikers.

Google Maps
De ligging van de door Basic Travel aangeboden accommodaties wordt weergegeven op Google Maps. Deze weergave dient ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het exacte adres van een accommodatie wordt bij boeking aan u beschikbaar gesteld.
Basic Travel is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van Google Maps.

Hyperlinks en diensten van derden
Op de website van Basic Travel treft u hyperlinks aan die verwijzen naar andere websites. Deze websites zijn eigendom van of worden beheerd door derden. De informatie op deze websites maakt geen deel uit van de door Basic Travel ter beschikking gestelde informatie. De informatie op deze websites is dan ook nimmer onderdeel van enige overeenkomst tussen Basic Travel enerzijds en bezoekers van de website van Basic Travel of klanten van Basic Travel anderzijds. Op de website van Basic Travel treft u eveneens verwijzingen aan naar websites met diensten van derden, zoals hotelovernachtingen, autohuur en de aanbieder Sol og Strand. Basic Travel heeft geen zeggenschap over en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de uitvoering van de diensten.
Basic Travel heeft geen controle en zeggenschap over de websites waarnaar kan worden doorgelinkt. Basic Travel is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijk ten aanzien van het gebruik, de beschikbaarheid, het functioneren en de inhoud van deze websites.

Intellectueel eigendom
Deze website en de volledige inhoud daarvan zijn het intellectueel eigendom van Basic Travel. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd bepaalde onderdelen van de inhoud van deze website voor strikt persoonlijk en niet commercieel gebruik af te drukken en/of te downloaden. Elke andere vorm van verveelvoudiging en alle vormen van openbaarmaking, ongeacht het gebruikte medium, is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daarvoor van Basic Travel. Het gebruik van de handelsnaam en het merk Basic Travel is eveneens niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Basic Travel.
Het aanbrengen van een hyperlink naar de website van Basic Travel op de website van een derde is toegestaan, mits er geen sprake is van framed linking, inline linking of daarmee vergelijkbare vormen van linken. Het aanbrengen van een hyperlink is niet toegestaan wanneer dit het imago van Basic Travel kennelijk kan schaden vanwege de aard, inhoud of opmaak van de website van de derde.

Veranderingen website en aanbod
Basic Travel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze website, waaronder begrepen de inhoud van deze disclaimer, en in het aanbod van accommodaties.Groningen, 2022